Samenvatting boek

Download hier het schema 'management control in beweging' uit het boek:

  A1-formaat (2 MB)

  A2-formaat (1,2 MB)

  A3-formaat (875 KB)


Hoofdstuk 2

Het tweede hoofdstuk gaat over begripsafbakening. Wat is accounting? En control? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En vooral: waarom dreigt het vakgebied achterhaald te worden? Ik betoog dat er teveel wordt gewerkt met mechanische, instrumentele technieken die uiteindelijk defensief gedrag oproepen. Daarnaast geef ik in dit hoofdstuk aan waar de aanknopingspunten voor meer eigentijdse vormen van accounting en control liggen. 

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 is gewijd aan vier elementaire bewegingen, die het vertrekpunt van nieuwe accountng en control vormen. Die bewegingen zijn:
- van controle naar vertrouwen
- van robuust en vaste structuren naar flexibel en wisselende verbanden
- van optimalisatie en efficiency naar innovatie en effectiviteit
- van economische winst naar meervoudige opbrengsten
Elke beweging wordt inhoudelijk toegelicht. Uiteindelijk kan de titel van dit boek als verzameling van alle bewegingen worden beschouwd: Van cijfers naar waarden! 'Waarden' hebben in dit verband een dubbele betekenis: ze zijn economisch en sociologisch. Waarden gaan over geld én geluk. 

Hoofdstuk 4

In dit hoofdstuk belicht ik de twee genoemde perspectieven vanuit een individueel mensbeeld: de economische mens en de sociale mens. Ik laat zien dat ze leven en werken vanuit verschillende veronderstellingen, ambities en normen. Dat komt onder andere tot uitdrukking in hun taligheid. De economische mens redeneert inhoudelijk vanuit de instrumentele accountability, terwijl de sociale mens uitgaat van de relationele accountability. De kernvraag luidt dan ook: waar begint hun ontmoeting? Het hoofdstuk eindigt met enkele voorzichtige antwoorden op die vraag.  

Hoofdstuk 5

Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de verdere uitwerking van het nieuwe perspectief op accounting en control. Een perspectief waarin economie en sociologie op natuurlijke, vanzelfsprekende wijze samenvallen. We moeten alert zijn op geforceerde verbindingen vanuit het idee dat die maakbaar zijn. Daarom maak ik in dit hoofdstuk graag gebruik van de complexiteitstheorie, waarover elders op deze site inhoudelijke informatie is opgenomen. Ik leg uit dat organisaties bol staan van de paradoxen die we niet 'weg moeten managen', maar juist moeten omarmen en gebruiken. We hebben bijvoorbeeld te accepteren dat een organisatie gelijktijdig 'in control' en 'niet in control' is. Ik eindig het hoofdstuk met een grondig onderzoek naar de effecten van accounting en control op motivatie van mensen. Het basisartikel van dit onderzoek staat ook op deze site. 

Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk zijn 24 bouwstenen uitgewerkt waarmee nieuwe vormen van accounting en control vorm kunnen krijgen. Geen nieuw model, geen nieuw instrument, geen nieuwe techniek. Slechts bouwstenen, opdat de gebruiker zélf zijn bouwwerk kan construeren. De bouwstenen zijn opgehangen aan de klassieke vierdeling binnen het vakgebied: plannen, beheersen, verantwoorden en verbeteren & vernieuwen.  

Hoofdstuk 7

In dit laatste hoofdstuk worden de bouwstenen van hoofdstuk 6 uitgewerkt voor enkele veelgebruikte accounting- en controlinstrumenten, te weten: prestatiemanagement, procesbeheersing, budgettering, kwaliteitszorg en kostenmanagement. Ik beschrijf de oorsprong en inhoud van deze instrumenten kort en bekijk vervolgens wat de ontwikkelstappen moeten zijn om in de nabije toekomst effectief te kunnen blijven. Daarbij kies ik steeds de best passende bouwstenen als uitgangspunt en laat beknopt zien wat dit impliceert voor het betreffende instrument.

Pagina Titel
Afbeelding-Rechter-Kolom